آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
به اطلاع کلیه اعضا و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) به شماره ثبت  41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی  شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در روز سه شنبه مورخ  12/04/1403 (12 تیر ماه 1403) راس ساعت 12 ظهر در محل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه :
۱_   تصمیم گیری و تعیین تکلیف  و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1402
2-برسی و اصلاح بودجه مالی سال 1403 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
                                                                

                                                                                      رئیس  هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز