جدول زمان بندی مدیریت مصرف (قطعی برق) در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جدول زمان بندی مدیریت بار(قطعی برق) شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز ارسالی از واحد دیسپاچینگ توزیع برق فارس ۱۲ و۱۳ خردادماه برق شهرک صنعتی بزرگ شیراز قطع نخواهد شد. مدیریت بار (قطعی برق مورخ ۱۹ و ۲۰ خردادماه) انجام خواهد شد در صورت هرگونه تغییر متعاقبا اعلام خواهد شد.