آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به اطلاع کلیه اعضاء و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه روز21/03/1403 (بیست و یکم خرداد ماه 1403) راس ساعت 10 صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد.لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

1-       انتخاب بازرس اصلی و علی البدل (موسسه حسابرسی) سال 1403

2-       انتخاب روزنامه کثیر الانتشار سال 1403

3-       بررسی و تصویب نهایی آیین نامه مالی ، اداری  و استخدامی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

4-       بررسی و تصویب آیین نامه قوانین و ضوابط راهبری شهرک صنعتی بزرگ شیراز  شامل: تبلیغات و شیوه نامه نصب تابلو، ضوابط فعالیت مستاجرین، شیوه نظارت و کنترل مبادی ورودی و خروجی های شهرک، ضوابط حضور  اعضا و مالکین مستقر در شهرک صنعتی در مجامع عمومی شرکت خدماتی و شیوه اخذ آرا در تصمیم گیری های مختلف و انتخاب هیئت مدیره، شیوه نامه برخورد با متصرفین مشاعات و  ایجاد سد معبر، شیوه برخورد با متخلفین انشعابات غیر مجاز و دیوارنویسی در محیط شهرک

  دعوت کننده : رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز