برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم با دستورجلسه افزایش سهام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز جلسه مجمع عمومی فوق العـاده (نوبـت دوم) به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی (نوبت اول) در روز شنبه 28/11/1402 (بیست و هشتم بهمن ماه هزار چهارصد و دو) راس ساعت 10صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز درسالن کنفرانس ساختمان شهرک فناوری با دستور جلسه  افزایش سرمایه و اخذ تصمیم در خصوص افزایش تعداد سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز تشکیل گردد.         

با توجه به اینکه برای تشکیل مجمع حداقل یک سوم سهامداران باید حضور داشته باشند. پس از انتخاب ناظرین جلسه تعداد سهام داران به حد نصاب نرسید و دستور جلسه مربوطه به مجمع بعد موکول شد.