آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/گزارش حسابرسی و صورت های مالی سال های 1398 / 1400 /1401 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

                                                                

به اطلاع کلیه اعضا و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در روز یکشنبه مورخ 1402/11/28 (28 بهمن ماه 1402) راس ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت به عمل می آید.

دستور جلسه
۱_   تصمیم گیری و تعیین تکلیف و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

                                                                                                                                                                                               
رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز


دانلود گزارش حسابرسی و صورت های مالی سال های 1398 / 1400 /1401

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، گزارش حسابرسی و صورت های مالی سال 1398 و 1399 و 1400و 1401 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به شرح زیر می باشد، صنعتگر محترم جهت بررسی گزارش حسابرسی های مستقل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به انضمام صورت های مالی و یاداشت های توضیحی سالهای مالی فایل زیر را دانلود نمایید.

تاریخ تدوین:1402/11/01

    دانلود ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۸

    دانلود ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۹

   دانلود ترازنامه و صورتهای مالی سال  ۱۴۰۰

   دانلود ترازنامه و صورتهای مالی سال۱۴۰۱