آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

به اطلاع کلیه اعضاء و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند؛جلسه مجمع عمومی فوق العـاده (نوبـت دوم) به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی (نوبت اول) در روز شنبه 28/11/1402 (بیست و هشتم بهمن  ماه هزار چهارصد و دو) راس ساعت 10صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان دوم ، ساختمان شهرک فناوری ، کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد. لذا از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت به عمل می آید

دستور جلسه:

1-     اخذ تصمیم در خصوص افزایش تعداد سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

2-    افزایش سرمایه

                                        رئیس  هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز