کاتالوگ دستاوردها و اقدامات شاخص شرکت شهرکهای صنعتی فارس در دولت سیزدهم