اعلام تنفس جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

پیرو تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکتخدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 در مورخ 29/06/1402 ساعت 9 صبح  و اعلام تنفس جهت برگزاری ادامه جلسه در تاریخ 12/07/1402 ساعت 9، به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، میدان دوم ، سالن کنفرانس ساختمان شهرک فناوری ، کدپستی : 7158194851برگزار می گردد.