آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

به اطلاع کلیه اعضا و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) با همان دستورات قبلی طبق بند 10 اساسنامه شرکت خدماتی با هر تعداد و دستورات به تصویب اعضاء به انجام می رسد، لذا در روز  پنج شنبه مورخ  25 /12/1401 (بیست و پنجم اسفند ماه 1401) راس ساعت 9 صبح در محل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت به عمل می آید.

دستور جلسه:

1-      بررسی و اخذ تصمیم در خصوص تصویب بودجه مالی سال1402 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

2-      انتخاب بازرس اصلی و علی البدل (موسسه حسابرسی) سال 1402

دعوت کننده : رییس هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز