آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

به اطلاع کلیه اعضاء و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) روزشنبه  13 /12/1401(13 اسفند ماه 1401) راس ساعت 9 صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد.لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

  1. بررسی و اخذ تصمیم در خصوص تصویب بودجه مالی سال1402 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
  1. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل (موسسه حسابرسی) سال 1402

دعوت کننده : رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز