آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

به اطلاع کلیه اعضا و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی (نوبت اول) با همان دستورات قبلی طبق بند 10 اساسنامه شرکت خدماتی با هر تعداد و دستورات به تصویب اعضاء به انجام می رسد، لذا در روز  دوشنبه مورخ  26 / 10/1401 (بیست و ششم دی ماه 1401) راس ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت به عمل می آید.

دستور جلسه:

1-بررسی عملکرد و تایید عزل هیئت مدیره سابق، موضوع اعمال ماده 6 قانون نحوه واگذاری و اداره امور شهرکهای صنعتی

دعوت کننده : یک پنجم سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز