برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی - حیدریون تولید در قالب میزخدمت در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، رزمایش جهادگران فاطمی - حیدریون تولید در قالب میزخدمت امور مالیاتی  توسط  حوزه مقاومت بسیج کارگری انام حسن مجتبی (ع) و همکاری شرکت خدماتی د شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار گردید.

میزخدمت با حضور کارشناسان و مدیران اداره کل امور مالیاتی، مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت خدماتی ، مدیربرنامه ریزی و مالی شرکت شهرک های صنعتی،مدیر شهرک ،جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس در اقشار ، رئیس سازمان بسیج کارگری،رئیس سازمان بسیج کارمندان و فرمانده حوزه بسیج کارگری انام حسن مجتبی (ع) و صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز از ساعت 9 صبح 10 دی ماه آغاز گردید.