برگزاری جلسه آموزشی اتوماسیون همکاران سیستم به پرسنل شرکت خدماتی