نشست تعاملی مدیرعامل شرکت خدماتیی با مدیران ناحیه 3 اداره تامین اجتماعی شیراز