سومین جلسه هیأت مدیره جدید شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز سومین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار گردید.