بازدید میدانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز


به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، با هدف بررسی میدانی مشکلات واحدهای صنعتی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با همراهی مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیراز و نیز آقایان زردشت،مدیرعامل و دانیالی و ابراهیمی دو عضو هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز از سه واحدتولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید کردند.