فایل آیین نامه و بودجه شرکت خدماتی

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فایل بودجه 1400 جهت مشاهده صنعتگران در سایت قرار داده شده است:

دانلود بودجه پیشنهادی 1400