آگهی مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرک صنعتی

شرایط مزایده

ماده یک) موارد عمومی:

1-1)           مزایده‌گزار: شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

1-2)           موضوع مزایده: عبارتست از اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرک صنعتی طبق فرم پیوستی برای مدت 1 سال تمام شمسي به منظور پخش آگهی های تجاری ، بازرگانی و یا معرفی خدمات و کالای متقاضیان تبلیغات طبق ضوابط و قوانین جاری کشور .

1-3)           نشانی مورد مزایده: بلوار ورودی و خروجی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

1-4)           مدت بهره برداری : اجاره مورد مزایده از تاریخ های اعلام شده به مدت 1 سال

1-5)           اشخاص مجاز برای شرکت در مزایده: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها، موسسات، نهادها ، سازمان‌ها و کانون ها

ماده دو) سپرده شرکت در مزایده:

سپرده شرکت در مزایده به ازاء پیشنهاد برای هر تابلو 000/000/10 ریال (معادل یک میلیون تومان ) تعیین می‌شود وصرفا به یکی از اشکال زیر بایستی  به مزایده‌گزار تسلیم گردد.

2-1) ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

2-2) چک تضمین شده ( می بایست مربوط به بانک های معتبر باشد ، چک های تضمینی بانک های تحت عنوان موسسه یا اعتباری قابل قبول نمی باشد )

2-3) واریز به حساب شماره 5739053228 و یا شماره کارت 6273539991667764 و یا شماره شبا 040180000000005739053228Ir  نزد بانک تجارت شعبه شهرک صنعتی بزرگ شیراز بنام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز.

تبصره 1) پول نقد، چک مسافرتی، چک صادره از حسابهای جاری، به‌عنوان سپرده شرکت در مزایده مورد قبول نمی‌باشد و باعث می‌گردد متقاضی در مزایده شرکت داده نشود.

ماده سه) محتویات پاکت‌های پیشنهادی:

1- مهلت ، محل و نحوه ی اخذ اسناد مزایده : کلیه شرکت ها و کانون های واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت 12روز شنبه مورخ 25/11/1399 همه روزه به استثناء روزهای تعطیل در ساعات اداری به واحد تبلیغات به نشانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، دفتر مدیریت ، واحد تبلیغات مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند .

3-1) مدارک مورد نیاز پاکت الف:

3-1-1) سپرده شرکت در مزایده (ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده یا اصل فیش واریزی بر اساس مفاد ماده 2)

3-2) پاکت ب:

3-2-1) شرایط شرکت در مزایده که بایستی با قید عبارت "مطالعه شده، کلیه شرایط مورد قبول می‌باشد"  در زیر کلیه صفحات، به مهر و امضاء شرکت کننده رسیده باشد.

3-2-2) تصویر برابر با اصل شده اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی دارای اعتبار به همراه تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان امضاء مجاز (برای اشخاص حقوقی) و یا تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی.

3-3) پاکت ج:

3-3-1) برگ پیشنهاد قیمت:

پیشنهاد های مردود : به پیشنهادات مبهم، ناقص، مشروط، مخدوش و مغایر با شرایط مزایده و یا فاقد سپرده یا کمتر از میزان تعیین شده و یا قیمت زیر قیمت پایه باشد و یا پس از پایان مهلت اعلام شده در آگهی ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و رقم پیشنهاد قیمت باید به عدد و به حروف در برگ پیشنهاد قیمت پیوستی نوشته شده و برای تعیین برنده مزایده ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود و از درج قیمت در سایر مدارک مزایده خودداری شود .

تبصره 2) پرداخت ارزش افزوده بر اساس نرخ های مقدور در قانون، افزون بر ارقام پیشنهادی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت گردد.

ماده 4) تحویل تابلوها :

چنانچه به دلایلی تحویل هریک از تابلوهای مورد مزایده به مجری ممکن نباشد اجاره آن تابلو پس از رفع موانع و از زمان واگذاری به مجری محاسبه و مطالبه خواهد شد و مجری حق هیچگونه اعتراض و ادعایی در این خصوص را نخواهد داشت.

ماده 5) مهلت تسلیم مدارک:

5-1) مدارک شرکت در مزایده (پاکت های الف، ب و ج، حداکثر تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 26/11/1399) توسط واحد تبلیغات مزایده گزار تحویل می‌گردد.

تبصره 4) آن دسته از مدارکی که بعد از ساعت و روز مذکور ارائه شوند و یا فاقد مدارک قید شده در ماده 3 باشند، در مزایده شرکت داده نمی‌شود.

ماده 6) تاریخ، ساعت و مکان برگزاری جلسه مزایده:

6-1) جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 28/11/1399 در دفتر مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به نشانی: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، حدفاصل میدان کارگر و صنعت، ساختمان مدیریت، برگزار می‌گردد.

تبصره 5) حضور افراد در جلسه مزایده، به اشکال زیر بلامانع است:

  • اشخاص حقیقی و یا صاحبان امضاء اشخاص حقوقی، با ارائه کارت شناسایی.
  • نمایندگان اشخاص حقوقی، با ارائه معرفی نامه کتبی ممهور به مهر شرکت.

تبصره 6) کلیه حاضرین در جلسه مزایده به منظور امضای صورتجلسه بایستی تا پایان جلسه حضور داشته باشند.

ماده 7) نشانی تحویل شرایط شرکت در مزایده:

7-1) برگه های راهنمای شرکت در مزایده شامل: شرایط شرکت در مزایده، متن قرارداد و برگه پیشنهاد قیمت در نشانی: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، حدفاصل میدان کارگر و صنعت، ساختمان مدیریت ، واحد تبلیغات ، حداکثر تا ساعت 12 صبح روز شنبه مورخ 25/11/1399  قابل تحویل به درخواست کنندگان است.

ماده 8) روال برگزاری جلسه و انتخاب برنده مزایده:

8-1) ابتدا پاکات (الف) بازگشایی و ضمانت شرکت در مزایده مورد بررسی قرار می‌گیرد. بازگشایی پاکات (ب) مشروط به این می‌باشد که ضمانت شرکت در مزایده، بدون نقص تشخیص داده شود و مورد قبول اعضای کمیسیون معاملات مزایده گزار قرار گیرد.

8-2) پاکات (ب) صرفا برای آن دسته از شرکت کنندگانی که ضمانت شرکت در مزایده ایشان مورد قبول قرار گرفته، افتتاح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

8-3) بعد از بررسی محتویات پاکات (ب)، در صورتی که مدارک تسلیم شده مورد پذیرش اعضای کمیسیون معاملات مزایده‌گزار قرار گیرد، پاکات (ج) افتتاح خواهد شد.

8-4) بعد از بازگشایی پاکات (ج)، شخصی که بالاترین قیمت را برای مورد مزایده پیشنهاد داده باشد به‌عنوان برنده مزایده انتخاب می شود.

8-5) ضمانت شرکت در مزایده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد، نگهداری و ضمانت بقیه اشخاص ظرف مدت 7 روز کاری عودت می گردد.

8-6) نفر یا نفرات اول حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ برگزاری جلسه مزایده بایستی جهت عقد قرارداد به واحد امور مالی مزایده‌گزار مراجعه نماید.

تبصره 7) در صورت عدم مراجعه یا انصراف نفر اول از عقد قرارداد، ضمانت نامه وی بلافاصله و بدون هیچ‌گونه تشریفاتی، به نفع مزایده‌گزار ضبط می‌گردد و با نفر یا نفرات دوم عقد قرارداد صورت می‌گیرد. در صورت انصراف و عدم مراجعه نفر دوم، ضمانت نامه وی نیز به نفع مزایده‌گزار کارسازی خواهد شد و با نفر یا نفرات سوم عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.

تبصره 8) ضمانت نامه نفرات دوم و سوم بعد از عقد قرارداد با برنده مزایده آزاد می‌شود.

تبصره 9) برنده مزایده شخصی است که تمامی برگ های شرایط مزایده را رویت و امضاء و مهر نموده است و ضمناً در صورتی که واریز کننده مبلغ سپرده با امضاء کننده شرایط مزایده متفاوت باشد برنده کسی است که برگ شرایط را تکمیل و امضاء و مهر نموده است و شرکت فقط در قبال او پاسخگو خواهد بود .

تبصره 9) در صورت انصراف نفرات اول، دوم و سوم، اجاره مورد مزایده به تشخیص اعضای کمیسیون معاملات مزایده‌گزار انجام خواهد شد.

ماده 9) شرایط پرداخت:

9-1) برنده یا برندگان مزایده بایستی کل مبلغ پیشنهادی به‌علاوه ارزش افزوده را در تاریخ عقد قرارداد به شماره حساب 5739053228 و یا شماره کارت 6273539991667764 و یا شماره شبا 040180000000005739053228iR نزد بانک تجارت شعبه شهرک صنعتی بزرگ شیراز واریز نمایند.

ماده 10) اختیارات مزایده‌گزار:

10-1) مزایده‌گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. بدیهی است کمیسیون معاملات مزایده‌گزار این اختیار را خواهد داشت که از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا پایان جلسه مزایده، به هر دلیل که صلاح بداند، مزایده را لغو یا تجدید نماید.

10-2 ) در صورتی‌که اثبات شود شرکت‌کنندگان با یکدیگر تبانی نموده اند، مزایده‌گزار اختیار توقیف ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه آنان را خواهد داشت.

10-3 ) در صورتی که در طول مدت مزایده و يا در زمان انعقاد و یا اجراي قرار داد مشخص شود که متقاضی فاقد شرایط لازم می باشد شرکت خدماتی نسبت به ضبط سپرده مزایده و حذف متقاضی از فهرست مزایده و یا حق فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه و مطالبه و دریافت کلیه خسارات وارده را خواهد داشت .