اخطاریه آخر به واحد های بتنی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با توجه به وضعیت وخیم بوجود آمده در محدوده بتن سازان شهرک صنعتی بزرگ شیراز اعم از سد معبر ، مسدود نمودن پیاده روها ، تخلیه بتن توسط کامیونهای میکسر در مسیر تردد و خصوصا نقاط مختلف شهرک که موجب اعتراض شدید صنعتگران گردیده، بدینوسیله آخرین اخطار کتبی جهت ممانعت از ادامه روند موجود ، تخلیه پیاده روها ، بارگیری و انتقال بتن های تخلیه شده در محدوده فعالیت هر شرکت و پاکسازی حریم شرکت اقدام در غیر اینصورت شرکت خدماتی ملزم به اقدام ، در نظر گرفتن جریمه های سنگین ، گزارش متخلفین به شرکت شهرکهای صنعتی فارس جهت برخورد قانونی خواهد بود.

مهلت نهائی  99/09/30 می باشد.