تودیع و معارفه مسئول بسیج کارگری سپاه فجر استان فارس

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به نقل از شیرازه؛ با حکم فرمانده سپاه فجر استان فارس سروان محمد جواد مختاری به عنوان مسئول بسیج کارگری و کارخانجات سپاه فجر استان فارس معرفی و از زحمات سرهنگ حمیدی تجلیل شد.

 گفتنی است مسئول جدید سازمان بسیج کارگری پیش از این در پست های آماد و مهندسی ناحیه زرقان، فرمانده حوزه کارگری و جانشین ناحیه بختگان مسولیت داشته است.

تودیع و معارفه مسئول بسیج کارگری سپاه فجر استان فارستودیع و معارفه مسئول بسیج کارگری سپاه فجر استان فارستودیع و معارفه مسئول بسیج کارگری سپاه فجر استان فارستودیع و معارفه مسئول بسیج کارگری سپاه فجر استان فارس