اجرای عملیات تعمیر و تعویض پل های فلزی در سطح شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با توجه به گزارشات واحد گشتی انتظامات شرکت خدماتی و مشکلات صنعتگران تعدادی از پل های فلزی در سطح شهرک وضعیت نامناسبی داشته که پس از بررسی های صورت گرفته تصمیم به تعمیر و تعویض پل های فلزی در سطح شهرک توسط هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در دستور کار واحد فنی و تاسیسات قرار گرفته است.