اجرای عملیات تعمیر و تعویض تک لبه های سطح شهرک

جدول های شکسته شده در مسیر بلوارهای شهرک صنعتی بزرگ شیراز تعویض، ترمیم و بهسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، تک لبه های تخریب شده و شکسته در لوارهای شهرک صنعتی   با توجه به گزارشات صنعتگران و گشتی های شرکت خدماتی تعویض و مرمت و بهسازی شد.

اکیپ خدمات شهرک تک لبه های  تخریب شده و فرسوده و شکسته این محوطه را جمع آوری کرده و با چینش تک لبه های جدید، مکان و مسیر مورد نظر را مناسب سازی و منظر شهرک در این نقطه از شهرک را بهسازی کرد.

همچنین کارکنان خدماتی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز جدول‌های جوی‌های هدایت آبهای سطحی در مسیر بلوار های شهرک را نیز برای رفع موانع و تسهیل هدایت آبهای سطحی  تعویض و ترمیم و بهسازی کردند.