پیگیری دو مشکل شهرک صنعتی بزرگ شیراز در نشست امروز صنعتگران با نمایندگان شهر شیراز در مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز یکی از مواردی که بارها موجب خسارات و بعضا تصادف منجر به فوت برای صنعتگران شده است،بریدگی میدان دام درجاده دسترس است که امروز عصرهم شاهد تصادف دیگری بودیم.                                                                     

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز دراینباره گفت: جهت رفع مشکل جاده دسترس شهرک، دور برگردان اول که دائما موجب تصادف وراهبندان می شود، طی مکاتبه کتبی با نماینده محترم شیراز در مجلس شورای اسلامی رایزنی به عمل آمد تا موضوع از طریق شهرداری و مبادی قانونی مطرح شود .

حامد رضا زردشت همچنین با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل صنعتگران درشهرک صنعتی بزرگ شیرازتاکید کرد و گفت:درخصوص برقراری خطوط ويژه اتوبوسرانی از مرکز شهر تاشهرک صنعتی بزرگ شیرازبانمایندگان محترم شیرازدر مجلس رایزنی های لازم صورت گرفت وجهت پیگیری وحصول نتیجه نامه ای مکتوب ارائه شد.