پیشنهاد هیات پنج نفره نماینده صنعتگران در مجمع عمومی 10 خرداد و هیئت مدیره شرکت خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به استناد ماده 104 قانون تجارت در باب تصویب بودجه مالی سال 99 تنفس اعلام و هیئت 5 نفره ای با کمک هیئت مدیره برابر دستورالعمل نحوه رسیدگی سازمان صنایع کوچک به بررسیبودجه سال 99 پرداختند.

در این جلسه مقرر گردید نرخ قدرالسهم حق شارژ به میزان 40% و نرخ آب بهاء برای واحدهای بهره بردار (غیر آب بر) نیز به میزان 40% افزایش در نظر گرفته شده و به مجمع پیشنهاد گردد ما به تفاوت کسری بودجه در قالب نرخ آب بهاء و فاضلاب بهاء برای واحدهای آب بر محاسبه و پیشنهاد گردد.

لازم به ذکر است جلسه دوم در روز دوشنبه ساعت 16 برگزار می گردد.

هیات 5 نفره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هیات 5 نفره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هیات 5 نفره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هیات 5 نفره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هیات 5 نفره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هیات 5 نفره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هیات 5 نفره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز