آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)


به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی (نوبت اول) با همان دستورات قبلی طبق بند 10اساسنامه شرکت خدماتی با هر تعداد و دستورات به تصویب  اعضاء به انجام می رسد لذا در روز شنبه مورخ 99/03/10 (10 خرداد ماه 99) راس ساعت 10 صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد.لذا از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه:
  1. اخذ تصمیم در خصوص تصویب بودجه مالی سال99 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
  2. تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 97
 
دعوت کننده : هیات مدیره