بازدید از زمین های تعاونی بازنستگان ارتش در جاده دسترس با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی  شهرک صنعتی بزرگ شیراز قاسمپور، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس به اتفاق فتوحی مدیرعامل شرکت شهرک های فارس،باصری مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، حیدری رپیس هیئت مدیره شرکت خدماتی و هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ارتش جمهوری اسلامی ایران از مکان مورد تقاضای تعاونی بازنستگان ارتش که برای ایجاد یک راه فرعی ورودی و خروجی متصل به جاده اقتصادی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید نمودند.

در این بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های استان فارس ضمن تاکید به خطر ساز بودن این جاده افزود: مالکیت جاده مذکور به نام صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز بوده است و تصمیم گیریس نهایی در مجمع صنعتگران صورت می گیرد .

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در اینباره گفت:جاده اختصاصی شهرک صنعتی بزرگ شیراز جهت عبور و مرور صنعتگران صبحها با تارافیک سنگین انجام می گیرد که ایجاد راه های فرعی فوق الذکر باعث خسارت های مالی و جانی میگردد.

در ادامه راهکارهای منطقی جهت بزرگ تر شدن جاده داده شد که شرکت مذکور جهت بررسی های بیشتر نتیجه به جلسات بعدی موکول شد.