بازرسی میدانی از انتظامات و حراست شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،همچون هفته های گذشته بازرسی میدانی از پرسنل حراست و انتظامات شهرک توسط معاونت اجرایی شهرک صورت گرفت .در این بازدید نوع پوشش و اشرافیت اطلاعاتی و بررسی قعالیت روزانه بررسی شد.لازم به ذکر است هر سه درب ورودی شهرک بازدید به عمل امد و نکات ضروری بازگو شد.