بازرسی از پرسنل فضای سبز وانتظامات شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، در راستای راست آزمایی از پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازرسی توسط معاونت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز صورت گرفت.