آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 وشناسه ملی 14004833454 می رساند با توجه به عدم به حد نصاب نرسیدن جلسه نوبت اول ، جلسه مجمع عمومی فوق العـاده نوبـت دوم در روز یکشنـبه 97/09/18 راس ساعت 10 صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، میدان دوم ، ساختمان شهرک فناوری ، کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد. لذا از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت بعمل می آید. 

دستور جلسه:


1- اخذ تصمیم در خصوص افزایش تعداد سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز


2- مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

مجمع نوبت دوم