بازدید مدیرعامل شرکت خدماتی از خط لوله انتقال آب شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی در مورخ 16 مهر مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با توجه به شکسته شدن دو لوله آز بست بازدید از تمام خط لوله های منتهی به آب شهرک داشتند.

تابنده شهرک صنعتی شیراز

امیرحکمتی شهرک صنعتی شیراز

بازدید مهندس باصری شهرک