جواد باصری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 جواد باصری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره