احمد پژمانیان

عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز