فرهاد مرتضوی نژاد

عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز