محمد رضا رنجبر

عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز