جواد باصری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز