حامد رضا زردشت مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز