دوره های قبل

در راستای اجرای قانون نحوه واگذاری اداره امور شهرک ها ونواحی صنعتی مصوب سال1387 مجلس شورای اسلامی بمنظور واگذاری امور خدماتی شهرکهای صنعتی به بخش خصوصی صورت  گرفت و بر این اساس شهرکهای صنعتی که حداقل 50 درصد از اراضی آنها واگذار یا دارای 15 واحد صنعتی بهره بردار باشند و مشمول واگذاری می شوند.

بر اساس دوره اول به ترتیب احمد پژمانیان-جواد باصری - علیرضا پذیرایی - علی کیانی و عبدالغنی علی نژاد بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز انتخاب شدند. همچنین قاسم ابوقداره و علیرضا عرب غنی نیز بعنوان اعضای علی البدل همچنین کریم راستی بعنوان بازرس اصلی و فتح الله احمدلو نیز بعنوان بازرس علی البدل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز انتخاب شدند.در این دوره احمد پژمانیان بعنوان رییس هیات مدیره - علی کیانی نایب رییس هیات مدیره ،جواد باصری عضو هیات مدیره و مدیرعامل - علیرضا پذیرایی عضو هیات مدیره ومنشی و عبدالغنی علی نژادنیز بعنوان عضو هیات مدیره و خزانه دار وهمچنین کریم راستی بعنوان بازرس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.