صفرعلی فلاحی عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز