هومن دانیالی نائب رئیس هیئت مدیره

 نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز