لیست شرکتها

تعمیر و نگهداری موتورهای دیزلی
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات :

dizal.shirazip.com
نازعلی عباسی
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات :

306359.shirazip.com
علی اکبر دشتیان منصور پور
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات : درحال ساخت

aliakbardashtian.shirazip.com
هادی نگهداری
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات :

306344.shirazip.com
طراحان مکانیک افزار پارس
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات :

201127.shirazip.com
حمید نگهداری
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات :

306456.shirazip.com
برق صنعتی فناوران
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات : تولید قاب

barghfanavaran.shirazip.com
محسن طاقه دلشاد
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات :

2352.shirazip.com
ابراهیم کارگر
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات : صافکاری ماشین

ebrahimkargar.shirazip.com
مریم ترقان
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات :

2361.shirazip.com
پرس گرم مجید
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی خدماتی

محصولات : انبار

pressmajid.shirazip.com